COMMUNITY CORNER

HINDU WORSHIP SOCIETY

The Hindu Worship Society is led by the following community members:

Moumita Bannerjee President

Madhu Chaturvedi Secretary

Vanita Shah Co-Treasurer

Shoba Sampath Co-Treasurer

Pina Sangani Puja Organizer

Thakor Patel

Hemant Shah

Bhupinder Gill

Vinayaga Prasad

Dr. Krishna Murthy

Dr. Nitin Sangarampurkar